خانم چمن و درخت زردآلو

نویسنده: افسانه شعبان نژاد
تصویرگر: عطیه مرکزی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1375، تعداد 40.000 نسخه
در 20 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1376/8/2
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»

داستان در مورد خانم چمن است. در انتظار نوه هایش هست که بیایند و با هم زردآلو بکنند و به پرنده ها و همسایه ها بدهند.
آنها با تاخیر می آیند ... مترسکی را مامور می کند که تا نوه ها برسند مراقب زرد آلو ها باشد! ... همه گمان می کنند خانم چمن خسیس شده ... زمانی که کسی به سراغش نمی رود مشکل را می فهمد! مترسک را به زیرزمین می برد و در حال انجام کارهای هر ساله است که نوه هایش هم می رسند.
داستان زیبا نگاشته شده اما نقاشی های آن بسیار پیچیده و نامفهوم است.
برای مَنِ خواننده پیامی که می خواست به کودکان انتقال دهد مفهوم نبود و با پرس و جو از افراد دیگر هم دریافتم که کتاب برای بچه ها هم جالب نبوده است!