راز آبگیر
از مجموعه نکته ها و تصویرها

نویسنده: سرور پوریا
تصویرگر: بهزاد غریب پور
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1366، چاپ چهارم: 1375. 20.000 نسخه، چاپهای قبل 120.000 نسخه
در 20 صفحه
مطالعه شده در 1376/8/4
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»

داستانِ شکست نور در آب را به زبان بچه گانه و جالبی شرح می دهد.
فیلی خرطومش را در آب می کند کسی گمان می کند خرطومش کنده شده، همه جمع می شوند. خرطومش را که با کمک لاکپشت در می آورند از سلامت آن مطمئن می شود. دیگران هم این را امتحان می کنند و دمها و پاهایشان را در آب می کنند ...