کرم اندازه گیری

اثر و تصویر: لئولیونی
مترجم: رضی هیرمندی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1361      چاپ چهارم: 1375     تعداد25.000نسخه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1376/9/1

بسیار جالب! داستانِ یک کرم اندازه گیری است که همه چیز را اندازه می گیرد. نوک و پا و دم و ... و بالاخره به یک بلبل می رسد که او را تهدید می کند که یا صدای او را اندازه گیرد یا او را می خورد! ... و اینگونه کرم، به زیبایی هر چه تمام تر برای اندازه گیری صدای بلبل از صفحه حذف می شود. واقعا کتابِ زیبایی است!
کاش باز هم از این کتابهای زیبا بنویسند و منتشر کنند! به جای کتابهایی که ...!