مجله ی پوپک – شماره 44
ماهنامه ی فرهنگی کودکان

سال چهارم، شماره ی 12
اسفند76، بها 500 تومان
صاحب امتیاز دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ی قم
مدیرمسؤول و سردبیر: عبدالله حسن زاده
در 51 صفحه
پایان مطالعه: 1377/2/27

گرچه با خیلی از کتابها و مجلات از نظر محتوا متفاوت است و نکات تصویری و متنیِ کم عیب تری را دارد اما هنوز هم در بعضی قسمت های آن حتی اشاراتِ ضد تربیتی یافت می شود!
تعجب اینجاست که به نظر می رسد بعضی مطاب آن را جوانانِ دیپلمه هم متوجه نمی شوند ولی به عنوان مجله ی کودک نشر داده اند! گاهی مطالب را کودکانه گفته اند و گاهی بزرگسالانه!!
به هر حال بخشهایی از محتوای مجله جای بحث دارد، گرچه می توان از بعضی مطالب آن استفاده کرد.