مجموعه کمک به حل مشکلات کودکان
برای گروه سنی 5 تا 9 سال

1- من نمی توانم منتظر بمانم!
2- مادر نرو!
3- من هم می ‏خواهم بازی کنم!
4- من کودن نیستم!
5- من گم شده ام!
6- من آن را می ‏خواهم!
نوشته: الیزابت کراری (با ترجمه چند نفر)
هر کدام در 28 صفحه. مجموعاً 168 صفحه
نشر رویش
نوبت چهارم: 1374. 6000 نسخه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/11/7

این سری کتاب‏ها گرچه در ظاهر کتاب هایی جدید است و برای حل مشکل کودکان از راه جدیدی وارد شده اما طوری نیست که قابل استفاده زیاد باشد و اگر بخواهم در یک کلمه بگویم: دل چسب نیست!
کتاب با یک موضوع که نام کتابِ مربوطه هم هست آغاز می‏ شود، چندین راه پیشنهاد می‏ کند و نتیجه ی هر کدام از راه‏ ها را -اگر انتخاب شود- در صفحه ای یادداشت می‏ کند و سرانجام ذهن کودک را سوق می ‏دهد به یک نتیجه!
البته جالب اینجاست که گرچه طبق متن کتاب، آن روش بهترین روش است اما حتی با برداشت از خود متن، کودک قانع نخواهد شد!
برخی راه‏ های پیشنهادی هم راه ‏های جالبی نیست و چه بسا کودک راه ‏های بهتری به ذهنش برسد و تازه اگر یکی از آن راه ‏ها را هم انتخاب کند آن شکلی که کتاب نوشته بعید است پیش بیاید!