روباه و خروس

نوشته : محمدرضا شمس
نقاشی: شهرام گلپریان
انتشارات سروش
مطالعه شده در تاریخ  1376/11/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
چاپ  اول: 1371. 20.000 نسخه.
10 صفحه

داستان جنگ همیشگی روباه و خروس است، اما این بار در روی برگ کاغذ! ... اسلحه ی خروس مدادهای نقاشی است و موانعی بر سر راه روباه می‏ کشد و اسلحه ی روباه پاک کن است که موانعی را رد می کند.
کتاب خوبی است.