چشمه نور

سرشناسه: رحماندوست، مصطفی ، ١٣٢٩
عنوان و نام پدیدآور: چشمه نور: ١٣۵۵ - ١٣۶١/شعرهای مصطفی رحماندوست ؛ نقاشی از محمدعلی کشاورز؛ خط از محمد احصائی
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶٣ .
مشخصات ظاهری: ‏ ۶٢ ص : م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
موضوع: شعر کودکان - مجموعه‌ها

اشعار خوب هم دارد!