آب، مثل سلام

سروده: جعفر ابراهیمی
تصویرگر: ساعد مشگی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1372
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/18
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»

مجموعه شعری است. نه اشعار خیلی زیبا است و نه تصاویر جذابی دارد.
به طور کلی خیلی خوب و قابل استفاده حتی برای گروه سنی «ج» نیست.