نمکو و اخموخان
دو قصه برای کودکان

افسانه شعبان نژاد
نقاشی از: اکبر نیکان پور
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
چاپ اول: 1372
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1377/2/18
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

داستان اول می‏ آموزد که مغرور بودن خوب نیست. باید برای آموختن شاگردی کرد!
داستان دوم مهربان بودن را می ‏آموزد.
هر دو داستان واقعاً عالی
و مفید است.