فلفل نبین چه ریزه!

نویسنده: لین مانسینگر
مترجم: مهرخ مهرافشار
بازنویس: م. آزاد - وحید نیکخواه آزاد
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ دوم:1376
در 36 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/25
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

سه داستان جالب و زیبا همراه تصاویر زیبا. بخش‏هایی شکل ها، جای کلمه را گرفته برای خواندن کودک و در بعضی جاها داستان شکل مکالمه است؛ در بعضی قسمتها شعرهای زیبایی در متن به جای دیالوگ‏ها آمده است! بسیار عالی!