سنجاب آشپز

عنوان و نام پدیدآور: سنجاب آشپز/نوشته حسن نامدار; نقاشی از نسرین خسروی
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶۴
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۶ ص :. مصور - رنگی
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ نامدار حسن- خسروی نسرین تصویرگر
موضوع: داستانهای حیوانات افسانه های جدید

خوب بود.