من پنج حس دارم

کتاب های شکوفه، وابسته به موسسه انتشاراتی امیرکبیر
نوشته: آلیکی
ترجمه: آذر رضایی
چاپ دوم: 1373
در 32 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/8

این کتاب پیرامون 5 حس انسان است که به زبانی ساده و در حد بچه های دوم و سوم دبستان است. کتاب خوبی است در حد خودش!