سگ یاران غار
قصه های حیوانات در قرآن 2

دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نوشته: عبدالودودامین
ترجمه و بازنوشته: محمدرضا سرشار
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
تصویر از علی شمس الدین
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/10
در 24 صفحه
چاپ پنجم: 1377

واقعاً!! عجب!! برنده دیپلم افتخار از چهارمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری!! کتابی که در آن کذب دارد !!
بیچاره کودکان و نوجوانان و بیچاره جشنواره ای که دیپلم افتخارش را این کتاب بگیرد و بیچاره و ... و بیچاره ما ...!