بچه ماهی های بازیگوش

مولف: زهرا شمس
نقاشی از: مهری فروزان
انتشارات بین الملل شمس
چاپ اول: 1375
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/13
در 20 صفحه

کتاب داستان ماهی هایی است که از خانه دور می شوند. یکی فکر می کند به دام صیاد افتاده، همه را خبر می کند ... اما به خیر گذشت! ... قرار می شود بچه ها بدون پدر و مادر از خانه دور نشوند. و بیشتر مراقب باشند.
هم سبک داستان جدید است و هم نکات آموزشی و تربیتی خوبی دارد.