بابا و باران

سروده افسانه شعبان نژاد
تصویرگر: فاطمه شهدادی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1374
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/10

کتاب مجموعه شعرهایی است دخترانه؛ جالب است که شاعر و نقاش آن هم خانم هستند و کتاب هم به درد دختران می خورد.
و کلاً کتاب خوبی است.