چی مثل چی؟!
از مجموعه ی دوباره نگاه کنیم

نویسنده و تصویرگر: علی خدایی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1377
در 20 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

کتاب جالبی است.
نگارنده و نقاش سعی کرده است اَشکال را جور دیگری ببیند.
مثلاً قوری را مرغ ببیند و ...