بخشی از جلسات دوره ی 14 نیکان

مربوط به ساهای 1387، 1388 و 1390
ارائه شده توسط آقایان سیدزاده، کاظمی، بلوچ نژاد و حسینی
شنیده شده در 1392
میزان وقتگذاری حدود 6 ساعت

به نظرم یکی از امتیازات دوره ی 14 موسسه ی نیکان حضور دوست فعال، هنرمند و خوش فکر، جناب آقای حسین فیاض بخش است. البته ایشان به جهت اجراهایشان مورد شناخت اکثر فارغ التحصیلان موسسه ی فرهنگی نیکان هستند. تأثیر نیکوی ایشان بر این دوره از طریق برادر دیگرشان محسن آقا هم به دوره ی خودشان (دوره ی 17) راه یافته است و برادر بزرگترشان هم دکتر محمدعلی به جهت سالها حضور در نیک پرور و کتابهایی که در باره ی مرحوم آقای علامه نوشته اند نیز آشنای مجامع فرهنگی هستند.
به هر حال ... در گفتگویی با حسین آقا متوجه شدم که در جلسات دوره ای شان از اساتیدی دعوت می کنند و بحثهای مفیدید دارند. در ذیل این سخن به مباحث آقای سیدزاده رسیدیم و برای گرفتن فایلهای صوتی این جلسه و گفته های مفید دیگر، به خدمت دوست عزیز آقای مصطفایی! ... و خلاصه فایلهای مذکور را گرفته و شنیدم و استفاده نمودم.
به نظرم برخی از این 6 جلسه با عجله ی استادِ مدعو برای به نتیجه رساندن منظور و موضوع، با شتابی پیش رفته که چندان مطلوب نبوده و برخی جلسات هم با حاشیه های سخنِ گوینده (احتمالا برای حفظ طراوت سخن) به بی راهه گذشته است؛ انتظار می رفت جلساتی پر بار تر و مفید تر اداره شده باشد!