تربیت، رفاه و مسؤولیت پذیری
 
بحثی تقریبا 7 ساعته که 4 جلسه ی آن برای مادران و یک جلسه ی آن برای پدران سال دوم دبیرستان (اول متوسطه ی 2) و به پیشنهاد بنده و حتی عنوانی که حقیر قرار دادم، توسط آقای دکتر محمدعلی فیاض بخش در مجتمع فرهنگی احسانِ زمان (منطقه ی 4 تهران) ارائه شد.

در آن زمان (آبان و آذر 1392) آقای مهندس مجید رفیقدوست معلم راهنمای دوره بودند و یکی از مشکلات مورد نظر ایشان در مشورتها و گفتگوهایی که داشتند بحث «رفاه زدگی» بچه ها بود و آسیب هایی که از این جهت متوجه امور تربیتی دانش آموزان شد.
حقیر هم از جهت ارتباطی که با مدرسه و مسائل خانواده ها داشتم برای عموم دوره ها پیشنهادهایی از عناوین و موضوعات مناسب تربیتی ارائه می دادم که الحمدلله غالباً به کار گرفته می شد.
البته در همان سالها نیرویی به مدرسه معرفی و داخل شد که در خطای استراتژیکِ برخی مسؤولین، موجب تنشهایی جدی در مدرسه و حتی مؤسسه شد و عده ای از متصدیان امور آموزش و تربیت از احسان فاصله گرفتند و واقعاً در سطح تربیتی مدرسه تنزلی حاصل شد!

به هر حال این مجموعه بحث در آن زمان مورد استفاده ی برخی خانواده ها و مورد بحث و نظر عده ای دیگر شد؛ شاید طرح این بحث توسط همین استاد و در مدرسه ای دیگر یا سالهای دیگر به شکل متفاوتی طرح شود ولی در آن زمان و در مجموع، موارد مطرح شده برای بنده و به عنوان یک شنونده قابل استفاده بود و به تفاوتهای نگاه آقای فیاض بخش در برخی مسائل تربتی هم توجه داشتم!
جلسه ی پدران را به صورت حضوری و جلسات مادران را از طریق فایلهای ضبط شده شنیدم.