فایل صوتی «حزن و اندوه»
از سخنرانی های مرحوم آقای کرباسچیان (که ظاهرا همان بخش اول از مجموعه ی سه جلسه ای آرامش جوییست)

بیش از سه نوبت فایل را شنیده ام. در یکی از نوبت ها با دخترم (1400/1/22)، برای تأمل و اندیشه.

1. ترس و حزن از مسائل عرضی است.
2. قرآن کریم می فرماید اگر وسیله ی هدایتی از سوی من برای شما آمد، برای کسانی که پیروی کند نه ترس خواهد داشت نه غم!

3. آقای بروجردی شبانه روز 4 ساعت می خوابید! غذایش هم نان و دوغ بود! ... در سن 90 سالگی چگونه فعالیت می کرد!
4. بخشی از فرمایشات ایشان که در موضوع حوادث عالم است کمی به دیدگاه جبرگرایانه ی فلسفه نزدیک است؛ البته چه بسا عموم مخاطبان متذکر این مطلب نباشند!

5. انصافا فایل صوتی قابل استفاده ایست! خصوصا برای جوانان!
6. نوع نگاه و تعریف آقای علامه نسبت به داشته های دنیایی واقعا اثر گذار است.