آرامش جویی (بخش 2)

... تا توانستم، ندانستم چه باید کرد کار
چون که دانستم، توان از من ربود این روزگار

از مجموعه جلسات تربیتی مرحوم آقای علامه کرباسچیان در سه قسمت؛ که قسمت اول آن را پیش از این تحت عنوان «حزن و اندوه» شنیده و معرفی نموده ام.
گرچه برخی تعابیر استاد ریشه های فلسفی داشته و نیازمند توضیح ولی مجموعا فایل قابل استفاده ایست.
در صبح روز دوشنبه، 1400/3/31 شنیدم.