1. حقیقت توحید، توهم شرک 2. سخن خدا 3. سرای سرمدی - جلد اول 4. سرای سرمدی - جلد دوم
                 
  5. سرای سرمدی - جلد سوم 6. سیری در عالم برزخ 7. معاد جسمانی در حکمت متعالیه 8. آوای رحیل
                 
  9. تاریخ ادوارِ تصوف - جلد اول 10. تاریخ ادوارِ تصوف - جلد دوم 11. اصول دین برای همه 12. چگونه می میریم؟
                 
  13. مسئله ی اختیار 14. سیاحت غرب 15. گفتگوهایی با کمونیستها 16. فریب سراب
                 
  17. جهان دیگر ج1 - با پسرم در سکرات مرگ 18. جهان دیگر ج2 - 10 پگاه با پیکر 19. جهان دیگر ج3 - لباس نادوخته، نماز بدون حمد و سوره 20. جهان دیگر ج4 - ملک نقّاله
                 
  21. جهان دیگر ج5 - خانه دو متری 22. جهان دیگر ج6 - شهر خاموشان و دیارِ باهوشان 23. جهان دیگر ج7 - سرای بیم و امید 24. جهان دیگر ج8 - اتاق امتحان
                 
  25. جهان دیگر ج9 - خواب نو عروس 26. جهان دیگر ج10 - سالن ارتباطات 27. جهان دیگر ج11 - از سکرات تا ارتباطات 28. کتاب عدل - دفتر اول
                 
  29. کتاب علم 30. معرفت فطریِ خدا 31. الهیات الهی و الهیات بشری - ج 1 32. الهیات الهی و الهیات بشری - ج 2
                 
 
35. در آستانه برزخ - جلد سوم
(مرگ)
                 
 
38. در آستانه برزخ - جلد ششم (برزخ)
39. در آستانه برزخ - جلد هفتم (زیارت اهل قبور)
40. کتاب عدل - دفتر دوم
                 
  41. کتاب عدل - دفتر سوم 42. کتاب عدل - دفتر چهارم 43. شرح باب الحادی عشر (فاضل مقداد) 44. گفتگوهایی با کمونیست ها
                 
  45. کیمیای عشق 46. تأملی در نظریه اصالت وجود و وحدت وجود 47. 48.
                 
  49. 50. 51. 52.
                 
  53. 54. 55. 56.
                 
  57. 58. 59. 60. اصول کافی (4 جلدی - مترجم - انتشارات اسوه) - جلد اول