1. روان شناسی بلوغ 2. آئین روابط موثر 3. روانشناسی بالینی (پرون و پرون) 4. آموزش گفتار
               
5. ذهن خودکشی گرا 6. هیپنوتیزم سریع 7. مصاحبه موثر به روش گام به گام 8. مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره
               
6. روان شناسی سلامت - جلد اول 7. روان شناسی سلامت - جلد دوم 8. غلبه بر وسواس 9. روانشناسی شناختی
               
10. مبانی نوروسایکولوژی انسان - جلد اول 11. مبانی نوروسایکولوژی انسان - جلد دوم 12. پیشگامان روانشناسی رشد 13. صمیمیت، تاثیرگذاری و نفوذ در 10 دقیقه
               
14. وضعیت آخر 15. ماندن در وضعیت آخر 16. روانشناسی دین 17. 100 پرسش و پاسخ درباره وسواس کودکان
               
18. آسیب شناسی روانی (باچر) - جلد اول 19. آسیب شناسی روانی (باچر) - جلد دوم 20. روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی 21. مبانی نظری مقیاس های دینی
               
22. بازیها 23. کودک و خانواده ی نابسامان 24. روان درمانی و معنویت 25. مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی
               
26. روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز 27. رفتار درمانی شناختی (هاوتون و دیگران) - جلد اول 28. رفتار درمانی شناختی (هاوتون و دیگران) - جلد دوم 29. روانشناسی سلامت (سارافینو)
               
30. مقدمه ای برروان درمانی، نظریه ها و روشهای رایج (بلاچ) 31. مکالمه درمانی در پزشکی بالینی بیمار مضطرب 32. برندگان و بازندگان 33. لبخند درمانی
               
34. بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی 35. تاریخ روانشناسی نوین 36. خانواده درمانی (گلدنبرگ) 37. روانشناسی خانواده (شکوهی یکتا)
               
38. خلاصه روانپزشکی - کاپلان و سادوک - جلد اول 39. خلاصه روانپزشکی - کاپلان و سادوک - جلد دوم 40. خلاصه روانپزشکی - کاپلان و سادوک - جلد سوم 41. اصلاح رفتار کودکان
               
42. کتاب شناسی اسلام و روانشناسی 43. ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (MMPI-2) 44. رشد انسان 45. مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره
               
46. آنجا که عقل حاکم است 47. روانشناسی مرضی تحولی - جلد اول 48. روانشناسی مرضی تحولی - جلد دوم 49. رؤیاهایت را فرو مگذار
               
50. مبانی نظری و عملیِ پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی 51. روانشناسی بالینی (فیرس) 52. تنظیم هیجان کودکان 53. راهنمای کامل تغییرات و نکات ضروری DSM-5
               
54. روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی 55. مقدمات نوروسایکولوژی 56. فرهنگ شیوه های رفتار درمانی 57. مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان (شناسایی و مداخله)
               
58. مکتبهای روانشناسی و نقد آن - جلد اول 59. مکتبهای روانشناسی و نقد آن - جلد دوم 60. گفتگوی زن و مرد بدون درک یکدیگر 61. زمینه روانشناسی هیلگارد
               
62. تمایلات و رفتارهای جنسی طبیعی و غیر طبیعی انسان 63. اسلام و روانشناسی 64. روانشناسی هیلگارد (دو جلدی - انتشارات رشد) - جلد اول 65. زندگیِ جنسی زنان
               
66. روان شناسی رفتار جنسی 67. فنون شناخت درمانی (رابرت ل. لیهی) 68. روانشناسی زنان (اثر ژانت هاید) 69. زوانشناسی جنایی (کی نیا)
               
70. درمان اختلالات ریاضی 71. رهایی از زندان ذهن 72. ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت - شولتز 73. شناخت درمانی - 100 نکته، 100 تکنیک
               
74. شناخت درمانی (مبانی و فراتر از آن) 75. روانشناسی رنگ ها 76. تاریخ روانکاوی (ترجمه ی شجاع شفتی) 77. فکرتان را عوض کنید تا زندگی تان تغییر کند
               
78. 79. 80. 81.
               
82. 83. 84. 85.
               
86. 87. 88. 89.
               
90.